Wednesday, December 26, 2007

QuickBooks Enterprise-Rebilling Time for a Deleted Invoice.

A QuickBooks client asks, "What happens if I edit or delete an invoice that included billable time?"

When you record an invoice for billable time, QuickBooks changes the billing status from not billed to billed. The status doesn’t change back to not billed even if you edit or delete the invoice. You have to manually change the status if you want to make the time billable again.

To do this: Open the timesheet for the time data you want to change. On the timesheet, click the billed icon. Answer ‘Yes’ to the question that appears. Save the transaction.

4 comments:

Alexander said...

Hi a very interesting post

Anonymous said...

Choose sold hardwoo doors tha ɡо well wіth thee rest ߋf
the rօom. Ӊow muсh yoս top jacksonviille Һome repair ϲɑn dо!
Price range is tɦe most prominent ɑmong thе
store. You do nnot just rely οn their word. Ӏt is аnother word fօr contractor.Τhey bring уour home decorating dollar is easy tto sew and handle.


mү blog: kitchen ideas

D Entertainment said...- Trời ạ, tên học viên mới này thật xui xẻo, nàng cũng không phải là người mà người bình thường có thể nhắm trúng, nghe nói lần trước năm người Lương Hùng chọc phải nàng đã bị nàng đánh cho một trận.

Một học viên cũ khác nói.

Ở trên đài, một vị trưởng lão tuyên bố quy tắc trận đấu xong, tính toán theo kết quả khảo thí mà chọn ra mười người.
đồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tư vấn pháp luật qua điện thoại
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp
Nhạc Thành dĩ nhiên là xếp thứ nhất, sau đó là Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình, Lương Ngọc và Hoắc quân, Tô Hân Nhi thì xếp thứ chín, sau đó còn có ba nhất tinh đấu vương cũng tiến vào trong mười vị trí này.

Về phần Tư Mã Yên Nhiên nàng có thể tiến vào vòng một trăm người mạnh nhất đã là rất may mắn rồi, mười vị trí đầu tiên dĩ nhiên là nàng không có khả năng. Nhìn thấy Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiên Tình đều nằm trong mười vị trí đầu, trong lòng Tư Mã Yên Nhiên không kìm nổi cảm thấy mất mát.

aarya said...

black friday iphone deals
iphone black friday deals
iphone 5s black friday deals
iphone 5c black friday deals
iphone 6 plus black friday deals
iphone 6s black friday deals